HOME > Schedule

Schedule

Schedule 2023/12/01

Downward
Toward Kameoka Torokko Station
Train name Saga Arashiyama Hozukyo Kameoka
Sagano No. 1 09:02dep. 09:05dep. 09:13dep. 09:25arr.
Sagano Rich No. 1
Sagano No. 3 10:02dep. 10:05dep. 10:13dep. 10:25arr.
Sagano Rich No. 3
Sagano No. 5 11:02dep. 11:05dep. 11:13dep. 11:25arr.
Sagano Rich No. 5
Sagano No. 7 12:02dep. 12:05dep. 12:13dep. 12:25arr.
Sagano Rich No. 7
Sagano No. 9 13:02dep. 13:05dep. 13:13dep. 13:25arr.
Sagano Rich No. 9
Sagano No. 11 14:02dep. 14:05dep. 14:13dep. 14:25arr.
Sagano Rich No. 11
Sagano No. 13 15:02dep. 15:05dep. 15:13dep. 15:25arr.
Sagano Rich No. 13
Sagano No. 15 16:02dep. 16:05dep. 16:13dep. 16:25arr.
Sagano Rich No. 15
Sagano No. 81
17:10dep. 17:13dep. 17:24dep. 17:38arr.
Sagano Rich No. 81
Sagano No. 92
18:26dep. 18:29dep. 18:42dep. 19:00arr.
Sagano Rich No. 91
Upward
Toward Saga Torokko Station
Train name Kameoka Hozukyo Arashiyama Saga
Sagano No. 2 09:30dep. 09:42dep. 09:53dep. 09:56arr.
Sagano Rich No. 2
Sagano No. 4 10:30dep. 10:42dep. 10:53dep. 10:56arr.
Sagano Rich No. 4
Sagano No. 6 11:30dep. 11:42dep. 11:53dep. 11:56arr.
Sagano Rich No. 6
Sagano No. 8 12:30dep. 12:42dep. 12:53dep. 12:56arr.
Sagano Rich No. 8
Sagano No. 10 13:30dep. 13:42dep. 13:53dep. 13:56arr.
Sagano Rich No. 10
Sagano No. 12 14:30dep. 14:42dep. 14:53dep. 14:56arr.
Sagano Rich No. 12
Sagano No. 14 15:30dep. 15:42dep. 15:53dep. 15:56arr.
Sagano Rich No. 14
Sagano No. 16 16:30dep. 16:44dep. 17:01dep. 17:04arr.
Sagano Rich No. 16
Sagano No. 82
17:43dep. 17:55dep. 18:09dep. 18:12arr.
Sagano Rich No. 82
Sagano No. 92
19:10dep. 19:26dep. 19:42dep. 19:45arr.
Sagano Rich No. 92
Annual Schedule